Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De machtiger, door meer beleid, door list,

Door schranderheid van geest. — Genoeg! Het plan

Van d' erentfesten koster is te fraai,

Dat 'k niet met man en macht hem ondersteun.

'k Heb mijn besluit genomen.

(Zich aan zijn schrijftafel plaatsende, schrijft en verzegelt hij een brief en daarop schelt hij)

ACHTSTE TOONEEL.

Rudolf. — Rabenhaupt.

R u d o 1 f.

Ge ontboodt mij,

Heer?

Rabenhaupt (hem den brief overhandigende.)

Ja, Rudolf! Ziehier dee'z brief. Bezorg Dien aanstonds zelf aan d' eersten burgemeester; Gij weet wel, waar hij woont, — en wacht op 't antwoord.

(Terwijl Rudolf zich verwildert, valt het gordijn.)

NEGENDE TOONEEL.

Van Julsingha. Berend Coenders. Reneke Busch. Rabenhaupt. Van der Thijnen.

(Rondom een tafel gezeten, waarop Van der T h ij n e n's plan van Koeoorden uitgespreid ligt)

Van Julsingha.

Doordrongen als wij zijn, heer generaal,

Van 't hoog gewicht van Koevordens bezit,

Sluiten