Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren, dan zou P. Theobald ze gauw tot op den laatsten steen opgebroken en verdeeld hebben."

Vooral trok hij zich het lot aan der arme kinderen, die onwetend en verwaarloosd opgroeiden. Hij opende kinderasylen en bewaarscholen en zorgde ervoor, dat de grootere kinderen godsdienstonderricht ontvingen en herhalingsscholen konden bezoeken- Spoedig ontstond door zijn tusschenkomst onder een comité van dames zulk eene school voor 500 meisjes. Hij zelf hield zich bezig met eene voor de jongens. Daar zijn eigen krachten tekort schoten en ook andere leerkrachten niet voldoende voorhanden waren, bediende hij zich van de bekwaamste en degelijkste leerlingen als helpers voor het catechismus en ander onderricht.

In 1832 werd Cork door de cholera aangetast Hoewel ook de overige priesters hun plicht trouw vervulden, schitterde toch P. Theobald boven allen uit. Hij opende in de nabijheid zijner woning een lazaret, dat het tooneel zijner offervaardige werkzaamheid werd. De artsen en ziekenverplegers konden niet begrijpen, dat hij onder die inspanningen niet bezweek. Dag en nacht haastte hij zich van het eene ziekbed naar het andere en gunde zich rust noch duur, vóór de besmetting ophield. Doch nu wachtte hem nieuwe arbeid, thans gold het de arme nagelatene weduwen en weezen op te nemen en te verzorgen.

In het jaar 1828 werd hij tot Provinciaal d. w. z. tot overste der Capucijnerorde voor gansch Ierland gekozen. Dit ambt bracht hem vele nieuwe werkzaamheden, welke hij met alle stiptheid volbracht, zonder zich aan die te onttrekken, welke hij tot hiertoe had waargenomen en die reeds een last oplegden, voor een gewoon mensch nauwelijks te torsen. Jaar op jaar verzocht hij om van het ambt van provinciaal ontheven te worden, doch hij moest dezen last niettemin 13 jaar dragen.

Beschouwen wij P. Theobald in zijn werkkring tot hiertoe, dan worden wij onwillekeurig aan een anderen Capucijn herinnerd, nl. onzen landgenoot, den onvergetelijken P. Theodosius. Beiden waren wakkere kloosterlingen, doch ontvouwden eene werkzaamheid, die het gewone leven van standen roeping verre overtrof. Beiden verstonden het door hun eenvoudig en toch waardig optreden en door hunne edele toewijding de hoogach-

Sluiten