Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze van optreden en liet den 10™ April 1838 eene openbare vergadering afkondigen. In deze hield hij zijne eerste voordracht voor de onthouding en merkte aan het slot op: »wanneer wij met al onze moeitevolle pogingen één enkelen man uit den afgrond der ondeugd, waarin hem het drinken gestort heeft, zullen redden, dan is onze tijd niet verloren. Daarom moed, mijne vrienden ! Begeven wij ons aan den arbeid ter eere Gods, tot heil der zielen, tot welzijn des vaderlands ? Er zijn geen gezonde menschen, die bedwelmende dranken noodig hebben. Voor mij zijn ze niet noodig en voor u allen evenmin. Reeds genoeg menschen hebben door hun voorbeeld bewezen, dat sterke dranken geen behoefte zijn. Ik noodig u uit het voorbeeld te volgen, hetgeen ik u zoo aanstonds geven zal door mij tot algeheele onthouding te verplichten. Volgt mij na!" Dan onderteekende hij de verplichting in een gereed liggend boek: In den Naam des Heeren. Amen ! Broeder Theobald Mathew, van de orde der Capucijnen, Corse Street no. 1. Verder werden zestig handteekeningen er bijgevoegd. De voordracht werd het nieuws van den dag in de gansche stad en bij de volgende voordracht was een veel grootere menigte tegenwoordig, wel is waar ook nieuwsgierigen en kwaadwilligen, doch de achting voor P. Mathew bewerkte, dat zijne rede in waardige kalmte werd aangehoord. Door zijn menschlievend, bescheiden en zegenrijk werken had hij zich reeds tot hiertoe de onbegrensde liefde van allen verzekerd en verwierf deze steeds meer en meer. De eenvoud en oprechtheid van zijn optreden en omgang deed hem alle harten winnen. Met het vuur eener gloeiende welsprekendheid en ware begeestering voor eene heilige zaak wijdde de vrome Capucijn, verrijkt met de gaven eens apostels, zijn geheele leven aan den strijd tegen de drankzucht — en zijn werken bracht wonderbare dingen tot stand.

Spoedig moest de grootste afgeslotene ruimte in de stad, de zoogenaamde Paardenbazar, welke 4000 personen kon bevatten, voor de vergaderingen gebruikt worden ; later werd het noodig, ze onder den blooten hemel te houden. Zulke vergaderingen (meetings) hadden tweemaal in de week plaats. Na 3 maanden hadden zich in Cork en omstreken 25000 personen, na 8 maanden 156000 tot onthouding verplicht. De menschen kwamen

Sluiten