Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik een beetje vroeger of later sterf, maar daaraan is zeer veef gelegen, dat ik elk sprankje leven, dat ik heb, aan den dienst van God wijd". Zoo vervulde hij stipt alle priesterlijke plichten en bereidde zich zorgvuldig voor op het laatste uur, doch hij bleef de apostel der onthouding, niet slechts tot nieuwe beroerten hem op het ziekbed wierpen, maar tot de dood zijn levenslicht uitdoofde. Toen men reeds zijn einde verwachtte, kwamen nog menschen, die voof zijn bed neergeknield onthouding beloofden. De stervende, die niet meer spreken kon, legde hun de hand op het hoofd en trachtte het kruisteeken op hun voorhoofd te teekenen, terwijl deze luide snikten en zijne hand met tranen besproeiden. In het vroege morgenuur van 8 December 1856 stierf hij een zeer stichtenden dood, en de droefenis in Ierland was zoo groot en algemeen alsof allen hunnen vader verloren hadden.

V. P. Mathew en O'Connell.

Nog moet een tijdgenoot van P. Mathew — een weinig ouder dan hij — herdacht worden, de beroemde agitator Daniël O'Connell. Mathew en O'Connell waren de grootste Ieren dier eeuw. Beiden waren vurige patriotten, die zich grootmoedig voor de welvaart van Ierland opofferden ; beiden waren groote redenaars, tot wie, waar zij zich vertoonden, de menschen bij honderdduizenden samenstroomden om hun woord te hooren; beidea bezaten eene buitengewone populariteit, zoodat het gansche volk zich geestdriftig bij hen aansloot en zich met onbegrensd vertrouwen door hen liet leiden. Beiden waren idealisten, die het rekenen niet verstonden, en hunne werkzaamheid heeft beiden in de gevangenis gebracht, den eenen de weldadigheid, den anderen de politiek.

P. Mathew wijdde zich aan de zedelijke herleving van zijn volk in de onthoudingsbeweging, terwijl O'Connell als politieke leider voor de Ieren de godsdienstige en burgerlijke vrijheid herwinnen wilde. Beide mannen echter schenen elkander te ontwijken en hebben zich in hun leven slechts eenmaal ontmoet. Beiden waren wel is waar vol hoogachting voor elkaar, doch uit deugdelijke gronden wilde P. Mathew zijn werk niet

Sluiten