Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de Voorzitter dit noodig oordeelt of twee leden het verzoeken.

Art. 20. Notabelen vergaderen op bijeenroeping van Kerkvoogden afzonderlijk, wanneer er eene keuze van een Kerkvoogd, hetzij periodiek of tusschentijds, moet plaats hebben.

Art. 21. Gecombineerde vergaderingen van Kerkvoogden en Notabelen worden gehouden viermaal 's jaars in de maanden Mei, Juni, October en November op een door Kerkvoogden te bepalen dag.

Buitengewone vergaderingen zoo dikwijls de Voorzitter het noodig oordeelt of zes leden van het college van Kerkvoogden en Notabelen het verzoeken.

Art. 22. De Voorzitter en Secretaris van Kerkvoogden oefenen in deze vergaderingen dezelfde functiën uit.

Art. 6, 7 en 8 van dit Reglement zijn ook hier van toepassing.

§ 4.

VAN DE BEHANDELING VAN DE JAARLIJKSCHE BEGROOTING EN REKENING.

Art. 23. De ontwerp-begrooting voor het volgende jaar, jaarlijks in October in eene gecombineerde vergadering van Kerkvoogden en Notabelen met schriftelijke toelichting ter tafel gebracht, wordt door den Voorzitter dier vergadering in handen gesteld van den Voorzitter van Notabelen.

De Notabelen benoemen, afzonderlijk vergaderd, eene commissie uit hun midden, welke de begrooting onderzoekt en van haar onderzoek verslag uitbrengt in eene gecombineerde vergadering van Kerkvoogden en Notabelen, welke daarna de begrooting vaststelt.

De Voorzitter van Notabelen zorgt dat tijdig een afschrift van het uit te brengen rapport worde toegezonden aan den Voorzitter der gecombineerde vergadering.

Sluiten