Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nevens of op de tafel staat de stembus, gesloten met een sleutel, die onder den Voorzitter van Kerkvoogden berust.

Akt. 35. Niemand wordt tot de stembus toegelaten dan die volgens de in Art. 5 van het Algemeen Reglement bedoelde lijst bevoegd is tot de keuze mede te werken en ten blijke daarvan zijn bewijs van stembevoegdheid vertoont.

Art. 36. De namen van hen die een stembriefje in de bus komen doen, worden opgeteekend.

Art. 37. De Voorzitter van Kerkvoogden of die hem vervangt, is belast met de handhaving der orde in de zaal, waar de verkiezing plaats heeft.

Art. 38. Zoodra de ter inlevering der stembriefjes in Art. 31 van dit Reglement bepaalde tijd verstreken is, wordt dit door den Voorzitter van Kerkvoogden aangekondigd.

De stembus wordt daarop terstond verzegeld met het zegel van den Voorzitter.

Vooraf wordt de bus zoo gesloten, dat geene stembriefjes daaruit gelicht of daarin gestoken kunnen worden.

De op het oogenblik van het verstrijken van den tijd in de zaal aanwezige stemgerechtigden worden nog tot de bus, vóór hare sluiting, tot inlevering hunner stembriefjes toegelaten.

Art. 39. Na afloop hiervan wordt procesverbaal opgemaakt , dat door den Voorzitter en de beide andere, bij de sluiting aanwezige leden van het stembureau geteekend wordt.

Art. 40. De opening der stembriefjes geschiedt uiterlijk op den dag, nadat zij zijn ingeleverd en vangt alsdan aan des morgens te tien ure. Die opening heeft plaats in eene gecombineerde vergadering van Kerkvoogden en Notabelen.

Sluiten