Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om consideratie en advies! 't Had ook wel mogen zijn gezonden aan de Kerkvoogden, al ware 't alleen uit beleefdheid. Het aamgeboden Reglement is voorzien van eene Memorie van Toelichting, die maar één gebrek heeft n.1. dat zij niet toelicht (lucus a non lucendo!); maar slechts verwijst naar de „Bijlagen" (d. w. z. de Handelingen van de Synodale Commissie), die met de „Handelingen der Synodale vergadering" verkrijgbaar zijn voor f 5.25, een ietsje duurder dan die van verleden jaar; niet dewijl zij interessanter zijn of zich prettiger laten lezen, maar om eenige andere reden. En daar het nu niet onmogelijk is, dat deze of gene belangstellende in eenige „toelichting", die de synode bij zoo'n belangrijk Reglement niet achterwege had moeten houden, niet aanstonds bereid is een offer van f 5.25 aan de beheerszaak te brengen — deelen wij ten zijnen gerieve eerst iets mee over de beginselen, die de bovengenoemde Commissie van drie bij de samenstelling van het Concept-Reglement hebben geleid.

Met wete, dat de-synode aan de Commissie had opgedragen te overwegen: of aan afzonderlijke Beheerscolleges naast de Kerkelijke Besturen en dan in verband met deze laatsten, zoowel het beheer zelve moest worden opgedragen, als het toezicht daarop; dan wel, of de Kerkelijke Bestaren met Beheer en Toezicht moesten worden belast. En de Commissie is tot het besluit gekomen: er moeten afzonderlijke Beheers-colleijes zijn! Wel zou het een ideale toestand zijn, als Bestuur en Beheer, de zorg voor de geestelijke en stoffelijke belangen bij één en 'tzelfde lichaam berustte, en dan natuurlijk bij den kerkeraad. Maar daarop durfde zij niet aansturen, hoe gaarne zij 't had willen doen. Naar zij trrecht oordeelde, moest zij rekening houden met de omstandigheden. En nu zou het een „onvergeeflijke fout" zijn geweest, te breken met van ouds bestaande toestanden. Dus, oordeelde de Commissie, dan moeten bestuur en beheer, gelijk tot dusverre in bijna alle gemeenten, gescheiden blijven. Er besta naast den Kerkeraad in elke gemeente een Collego van Kerkvoogden en Notabelen. Maar tusschen dit, Bestuurs-en Beheerslichaam worde zekere „betrekking" verzekerd door „mededeeling" van een en ander, goedkeuring en onderling overleg in bepaald aangewezen gevallen.

Men ziet liet duidelijk, de Commissie is niet bang voor 't bekende spook, waarmee zoo druk is gesold en dat „imperiumi in imperio" heet, d. w. z., twee regeeringen naast elkaar ineen en dezelfde kerk, tweo groote masten op één schip, familiair gezegd. Juist uit vrees daarvoor zijn er niet weinigen, die bestuur en beheer in één lichaam willen vereenigen, in den kerkeraad, die dan natuurlijk zou moeten worden versterkt met een paar personen, bijzonder belast met het beheer dor Kerkelijke goederen; zooals nu de Diakenen bijzonder belast zijn met de zorg voor de Diaconalia, met medewerking van de overige leden van den kerkeraad. Maar rekening houdend met historische toestanden,

Sluiten