Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen was afgebeden. Nu bleef er niets over dan de handen aan het werk te slaan. Anna de Meeus schreef aan haar raadsman, nu nog in meer details tredend, wat zij meende, dat God van haar wilde.

Deze brief is gedateerd i3 September i85o. Ziehier wat hij in hoofdzaak be\ atte .

« Het voornaamste doel, dat men zich voor oogen » zal stellen is een toewijding zonder grenzen aan » het H. Sacrament. Dit moet de beheerschende ,, gedachte zijn, de drijfveer van alles Dat het ver,, langen zich geheel aan Onzen Heer te wijden, » onderhouden worde door een zeer vee vu ïge » Communie, dat, verre van een regel te hebben, » die er zich tegen verzet, men er toe worde aange» moedigd. Maar opdat de dagelijksche Communie » overvloedige vruchten zal dragen, zou ik willen, „ dat er een regel werd gegeven, die verplichtte tot » verscheidene uren van inwendig leven. Men zal » trachten naar een heilige vereeniging en gemeen» zaamheid met Onzen Heer Jezus Christus, zijn » vermaak er in vinden bij het tabernakel te zijn, » en er alle geestelijke oefeningen verrichten; men » zal zich toeleggen op de innerlijke versterving, ,, die ik zoo noodzakelijk acht ten einde God te » kunnen genieten. Wat de lichamelijke boetedoe» ning aangaat, geloof ik niet, dat wij naar groote » gestrengheid moeten streven.

Sluiten