Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvaardde haar eerekruis — dat toch ook een kruis is — met moed en vertrouwen.

Den i9cn Juli werd de nieuwe kapel ingewijd met het Veertig-uren-gebed; iederen avond stroomde de menigte toe. Voortaan zou dagelijks het H. Saciament van 6 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds zijn uitgesteld. De kapel Salazar werd het middenpunt van de Eeuwigdurende Aanbidding in België (i). Den 22sten April van het volgend jaar begon « de Novene van Eerherstel», een novene, die nu nog in alle huizen van het Instituut in eere is.

Alles wat Mme Anna de Meeüs ondernam werd met succes bekroond ; evenwel haar kleine kloostergemeente scheen door den Goddelijken V riend vergeten te worden. Van de zeven zusters, die zoo moedig begonnen, werd één door den dood weggerukt, ziekte maakte anderen het kloosterleven onmogelijk, dringende omstandigheden brachten eenigen in de wereld terug. Ten slotte bleef Mme de Meeüs slechts één medezuster: Leopoldine de Robiano. Was liet aanmoedigend ? Buiten de kloostermuren spotte een wereld, lachte men over de dwaasheid van deze nieuwe onderneming. Luiten de kloostermuren stond nog altijd een leven open

(i) In 1908 werd helaas deze kapel door de stad onteigend. Zoo nauwkeurig mogelijk heeft men de origineelc H. Sacramentskapel geïmiteerd, annex aan de tegenwoordige groote kapel in de Rue van Maerlant,

Sluiten