Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Salesianen vormen een religieuze Congregatie, gesticht in 1859, te Turijn (Italië) door den Eerbiedwaardigen Don Bosco 1).

Hun Stichter gaf aan de leden zijner Congregatie den naam van Salesianen om klaar en duidelijk aan te toonen den geest, welke hun steeds moet bezielen en het hooge voorbeeld, welk zij steeds voor oogen moeten houden.

Evenals in de XVIe eeuw de Heilige Franciscus van Sales, door zijne onbegrensde opoffering, door de macht zijner liefde en door de overweldigende kracht zijner onuitputtelijke zachtmoedigheid, duizende arme schapen, door de protestantsche dwaalleer van den rechten weg afgeleid, wederom tot den waren schaapstal terugbracht — zoo ook wilde de Eerbiedwaardige Don Eosco zijne zonen en zijne priesters wapenen met dezelfde heldhaftige deugden om hunne apostolische zending te kunven vervullen.

Vertrouwen, echte en beproefde toewijding, heilige vrijheid, vertrouwelijke omgang in den besten zin van 't woord, onverstoorbare zachtmoedigheid, vreugde, bestendig doch liefdevol toezicht — heel de opvoedkunde

i) Niet te verwarren met de Oblaten van den H. Franciscus van Sales, die ook wel eens — ofschoon niet in officiëele stukken Salesianen genoemd werden. Deze laatsten hebben een huis bij Tilburg; de Salesianen van Don Bosco te Lauradorp-Waubach in Limburg.

Sluiten