Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te overwinnen hebben. Na het doormaken van het noviciaat volgt het afleggen der geloften of professie voor den tijd van drie jaren.

Dadelijk na deze professie wordt de candidaat — zoo hij geene philosophische lessen moet volgen — midden in het volle, werkzame leven der zonen van Don Bosco geplaatst. Nu kan hij, drie jaren lang, zijn aanleg, zijne bekwaamheden en zijn doorzettingsvermogen oefenen en verrijken. Wanneer nu, na deze drie jaren, de candidaat voldoende bewijzen heeft geleverd dat hij voor het Salesiaansche leven geschikt is, legt de de eeuwige geloften van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid af.

Het doel is bereikt: de leerling is tot meester bevorderd: Is hij geestelijke, dan gaat hij zijne theologische studies, noodig tot het ontvangen der H. Priesterwijding, voortzetten — is hij leek, dan gaat hij voort met zich toe te leggen op de werkzaamheden hem door zijne oversten aangewezen of hij gaat zijne algemeene of technische opleiding verder voltooien.

Het gemeenschappelijke leven der Salesianen is zeer eenvoudig.

Voor wat het geestelijk leven betreft, komen alle religieuzen samen voor de H. Mis, de meditatie, de geestelijke lezing, de morgen- en avondgebeden en het bidden van het rozenhoedje; eiken Zondag voor de hoogmis en de vespers eens in de maand voor eene recollectie, genaamd „Oefening van den goeden dood" en eens in 't jaar voor eene gesloten retraite, welke eene week duurt.

Wat het meer zakelijke leven betreft, vinden alle leden elkaar terug in de eetzaal, op de speelplaats, waar zij meedoen aan de spelen en zich mengen in den om-

Sluiten