Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Zuid-Amerika. Het Moederhuis bevindt zich te Rome (160, Via del Pozzetto).

Dat is in het kort de geschiedenis der Congregatie

van het Allerh. Sacrament. Ook dient hier bijgevoegd te worden, dat zij bij de geloovige bevolking overal met blijdschap werd begroet, dat haar kapellen overal te klein zijn voor het getal bezoekers, en tal van vereenigingen worden opgericht om het H. Sacrament te aanbidden, en aan zijnen eeredienst voortdurend den passenden luister bij te zetten. Ook de wereldlijke priesters zijn haar zeer genegen en houden hunne retraiten bij voorkeur in hare huizen. Doch vooral de Bisschoppen leggen jegens die huizen eene vaderlijke belangstelling aan den dag en meer dan eens hebben zij niet geaarzeld daarvan in het openbaar te doen blijken.

II. — Doel en reden van bestaan.

Geheel de reden van bestaan dezer Congregatie ligt kort uitgedrukt in het woord, dat de allerzaligste Maagd in het heiligdom van Fourrière sprak tot den Eerbiedwaardigen P. Eymard: •< Al de Geheimen van mijnen Zoon worden door een of ander religieus lichaam vereerd; de Eucharistie alleen is daarvan verstoken; daarin moet worden voorzien."

In de Kerk bestaan inderdaad Orden of Congregaties van kloosterlingen, die er zich op toeleggen om de verschillende geheimen of staten Onzes Heeren

Sluiten