Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo wordt inderdaad:

1 Op treffende wijze getuigenis afgelegd v geloof in de waarachtige tegenwoord.gheid van Jezus Christus; die stem immers gast er uit van dien

bezielden eeredienst en vooral van de voortdurende tegenwoordigheid dier mannen bij een altaa da daar staat en schittert als een troon. Is dat met de welsprekendste predicatie, met de meest overtuigende belijdenis? , Ook worden zoo de rechten van Jezus Christus

als Koning des Hemels en Koning der volken openlijk . erkend Dat toch is de beteekenis van dien eeredienst, van die koninklijke pracht bij de uitetellmg en van dien hofstoet van dienaren, daar tegenwoordig die hunne hulde, hunne ijverige zorgen en al hun werken in de allereerste plaats wi]den aan zijne gezegende Persoonlijkheid.

2 Ook betoont de geheele kerk op die wijze

plechtig en openlijk hare dankbaarheid aan Christus

in het H. Sacrament voor die gave van zich zeiven en voor de genaden zonder tal, die Hij door d Sacrament in onze zielen uitstort. ,

Wie anders bracht de heiligen voort, belijders, martelaars, apostelen en maagden, wie ^rs dan de Eucharistie? Welnu, door die onafgebrokenaan-

bidding en dien luisterrijken eeredienst wil de dankbaarheid zich op grootsche wijze uiten, tot m h oneindige aangroeien en zich vereeuwigen, waar de gave overgroot, oneindig en eeuwig is.

Sluiten