Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Zoo wordt er verder luide om vergiffenis geroepen voor den haat der godslasteraars, dien men tegen liefde wil opwegen, zoo wil de vurigheid van het boetvaardige hart hulde stellen tegenover beleediging, eer tegenover smaad, persoonlijke tegenwoordigheid tegenover onverschilligheid. Zoo is er, kortom, zooals P. Eymard, zeide, udoor de Kerk een bliksemafleider geplaatst, tegen de bliksemflitsen van Gods verbolgen gerechtigheid."

4. De Uitstelling en de Aanbidding is eindelijk — en zoo heeft de Kerk ze altijd beschouwd — eene openbare en plechtige uitdrukking van gebed voor de christenwereld. In alle kerken der Congregatie heeft trouwens ook de Opperpriester voor eeuwig het Veertig-uur-gebed ingesteld met hetzelfde officieele karakter, dezelfde voorrechten en geestelijke voordeelen als te Rome.

Zonder te spreken van de kostbare vruchten, die elk gebed, in tegenwoordigheid van het Allerh. Sacrament verricht, voortbrengt, heeft dus de gedurige aanbidding van het uitgestelde Sacrament dit voordeel, dat het eene openbare daad van hulde, dankbaarheid, eerherstelling en gebed is jegens den God onzer altaren.

Ziedaar wat de gedurige uitstelling en aanbidding is van het Allerh. Sacrament; ziedaar de edele zending en de hoogst noodzakelijke taak, die allereerst aanvaard moet worden door eene religieuze Orde, wier eerste en laatste doel de Eucharistie is.

Sluiten