Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chisten werkzaam door het verstrekken van godsdienstonderwijs aan Catechumenen, Anderzijds verleenden zij den Apostelen economische hulp. Bekend is b.v. dat Aquila en Prisca den H. Paulus op diens missietochten huisvesting verleenden en dat zij den catechumeen Apollo in hun huis ontvingen en de christelijke leer bijbrachten.

En dan de kruistochten! Welk een geestdrift werd teweeggebracht door 's Pausen bede om hulp tegen de meest verwoede vijanden der Kerk, de Mohammedanen! De Christenen, diep in hun gemoed getroffen, hebben haar beantwoord met een geweldige krachtsontplooiing, heldenmoed en offervaardigheid. Honderdduizenden stoere mannen verlieten huis en haard om op vreemden grond, ver van al wat hun dierbaar was, het leven te laten.

En wat was er geen samenwerking tusschen priesters en leeken in den tijd van Reformatie en Contra-Reformatie, toen het er om ging de lauwe Katholieken voor afval te behoeden en verloren terrein te herwinnen !

En wij weten, dat er groot, zeer groot nut gesticht wordt door liefdewerken met charitatief-apostolische strekking als dat der Vincentianen, het St. Franciscusliefdewerk enz.

De Kerk der twintigste eeuw wordt bedreigd door

Sluiten