Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitermate van pas, ook aan de leeken ter navolging wordt voorgesteld. Tegenover de verspreiding van verkeerde leerstellingen, tegenover de lagen, die de vijanden der Kerk leggen, vooral aan de onvoorzichtige jeugd, door uit hun hart het kostbare kleinood van het geloof hunner vaderen te willen wegrukken, is heden meer dan ooit noodzakelijk, dat de verdedigers der Katholieke waarheid in aantal toenemen. Om in dien nood te voorzien, kan nu een leger van Katholieke leeke-apostelen onmogelijk langer worden gemist".

In ons land werd door Prof. Dr. Jac. van Ginneken S. J. een groep leeke-apostelen opgericht voor de bekeering der heidenen, onder aanmoediging van Z. D. H. Mgr. A. j. Callier, den Bisschop van Haarlem.

Deze organisatie telt een vrouwelijke afdeeling, „De Vrouwen van Nazareth" geheeten, en een mannelijke: „De Kruisvaarders van St. Jan".

Wat deze Kruisvaarders van Sint Jan onderscheidt van anderen, die evenzeer recht hebben op den naam van leeke-apostelen, is, dat zij een noviciaat doormaken, waarin zij voor hun taak gevormd worden en dat zij na beëindiging van dit noviciaat een gelofte afleggen van zuiverheid en een eed van gehoorzaamheid aan den Overste. Het apostolaat beschouwen zij als een roeping, niet als een werkzaamheid, die zij toevallig, bij gebrek aan ander werk, uitoefenen.

Sluiten