Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons eigen land is het arbeidsveld, dat de Kruisvaarders van Sint |an zich voorloopig toewezen. En dit ligt ook het meest voor de hand. Om onze dwalende landgenooten te christianiseeren, behoeven er geen verre reizen gemaakt, vreemde talen geleerd of uitheemsche zeden bestudeerd te worden. Is dit evenwel het eerste en voornaamste doel, dat zij zich stellen, een tweede ideaal staat hun reeds voor oogen, dat zij in de toekomst, wanneer de geldmiddelen het veroorloven, hopen te verwezenlijken : naar de Nederlandsch-lndische koloniën te trekken om daar de priester-missionarissen op economisch gebied bij te staan.

De afdeeling vrouwelijke leeke-apostelen, de,,Vrouwen van Nazareth", hopen dit plan, in Indië het apostolaat uit te oefenen, en wel op het gebied van het Hooger Onderwijs, binnen niet al te langen tijd te verwezenlijken.

De eerste Stichting der Kruisvaarders van Sint Jan is Huize „Ora et Labora" te Rijswijk (Z.-H.) Met het leeke-apostolaat is hier een begin gemaakt door de oprichting van een vak-catechumenaat.

Aan de jeugd is de toekomst! De heidensche jeugd dient dus eerst te worden gewonnen voor ons Heilig Geloof, voordat er aan de bekeering van volwassenen kan worden gedacht.

Sluiten