Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitspraak.

werken ri'-a.

een bloemenverkoo- un venditore di fiori j oen wèn-di-toor'-e d

per. fïoor'-L

de bloemenverkoop- | la fiorista. la fio-riest'-a.

ster.

Kleermaker. Sartore. sar-toor'-e.

Schoenmaker. Calzolajo. kalt-so-la'-jo.

Molenaar. Mnlinaro. moel-i-naar'-o.

Eene meubcl-tentoon- Un emporio di inobili. oen èm-poor'-io di stelling. mo'-bi-li.

Een snuisterijënwin- Una chincaglieria. { oen'-a kicn-kaal-jiee j kei. ri'-a.

Een leerkooper. Un commerciante di oen kom-mèrts-ian'-

pelli. di pèl'-i.

Naaimachines. Macchine da cucire. mak-kien'-e da koet-

sjier'-e.

Ik ben in Italië zeer Sono introdotto molto soon'-o ien-tro-döt'-o goed ingevoerd. bene in Italia. möl'-to been'-e ien

i-taal'-i-a.

Mijne firma heeft eene La mia casa ha una la mi'-a kaaz'-a a oeroude en trouwe be- vecchia e leale clien- a wèk'-i-a ee lee-aal'klantheid in alle tela in tutte le citta ee kli-èn-teel'-a ier steden van Italië. d'Italia. toet'-ee lee tsjiet-ta

di-taal'-i-a.

Kan men met die Si puö lavorare con si pwwo la-wo-raar'-e firma werken? questa firma? kon kwwèst'-a fier'-

ma?

Zij betaalt prompt. Essa regola pronta- ès'-sa reey'-o-la pront-

mente. a-mèn'-te.

Zij betaalt langzaam. Essa regola lenta- ès'-sa reeG'-o-la lèn-ta-

mente. mèn'-te.

Zij is lui. È rovinata. èè roow-i-naat'-a.

Zij is reeds failliet Ha gia fatto falli- a dzjia fat'-o fal-igeweest. mento. j mèn'-to.

Er is niet op te ver- Non c'è da fidarsi. non tsjèè da fi-daar'-si. trouwen.

I

De tijd (ook) het weer. II tempo. iel tèm -po.

Vandaag, morgen, Oggi, domani. ödzj'-i, do-maan'-i,

gisteren, jeri, jeer'-i.

overmorgen, dopo dimani, doop'-o di-maan'-i,

eergisteren. jeri fa. jeer'-i fa I

14 dagen geleden. i Quindici giorni fa. , kwwien'-di-tsji dzjiór'-

Sluiten