Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitspraak.

Het zal regenen. Piovera. paoow-e-ra'.

Het regent. Piove. pwow'-ee.

Laat ons onder do Andiamo sotto la an-d/aam'-o söt'-o la

galerij gaan. galleria. aal e-ri'-a.

Is dat daar liet oude È quello la il vcccliio èè kwwèl'-o la' iel

museüm? Museo? wèk'-io moe-zee'-o?

Neen, mijnheer! dat No, signore, è il palaz- noo, sien-joor'-e. èè iel

is liet paleis der zo dolle belle arti. pa-lats'-o dèl'-ee bel'-

schoone kunsten. ee art'-i.

De schilder. II pittore. iel pi-toor'-e.^

De beeldhouwer. Lo scultore. lo skoel-toor'-e.

De schilderkunst. La pittura. la piet-toer'-a.

De beeldhouwkunst. La scultura. la skoel-toer'-a.

Van wien is die prach- Di chi è questo qua- di ki èè kwwès'-to

tiare schilderij? dro magnifico? ; kwwa'-dro man-ji'-

fl-ko?

Dat is cene schilderij È un quadro di vecchi èè oen kwwa'-dro di

van oude meesters maestri, della scuola wèk'-i ma-ès'-tri.

uit de school der del sedicesimo secoio. dèl'-a skwwool'-a dèl

zestiende eeuw. seed-i-tsjeez'-i-mo

! seek'-o-lo.

Hoe heet de kunste- Come si chiania 1'ar- koom'-e si kiaam'-a

naar? tista? lar-tiest'-a ?

Excuseer een oogen- Scusi un momento, skoez'-i oen mo-mèn'-

blik, ik wil mij den voglio notarmi il to, wool'-jio no-taar -

naam opteekenen. nome. mi iel noom'-e.

Heb ik den naam goed Ho scritto giusto il oo skriet'-o dsy<oest-o

geschreven zoo? nome cosi? iel noom'-e ko-zi ?

Kopergravure, Stampa in rame. stani'-pa ien raam -e.

staalgravure, stampa in acciajo, stam'-pa ien atsj-

blauw, azzurro, /aaj'-o, ats-oer'-ro.

hemelsblauw. azzurro celeste, ats-oer'-ro tsjee-lèst-

ee.

rood, groen, geel, rosso, verdi, giallo, rós'-so,^ wèr'-di,

dzjial'-o.

wit, zwart. bianco, nero. b^an'-ko, neer'-o.

Ik ben moe, wij wil- Sono stanco, vogliamo soon'-o stan'-ko, wool-

len naar huis gaan. andare a casa. ji'aam'-o an-daar'-e

a kaaz'-a.

Wil u mij verge- Vuole accompagnar- wwool'-e ak-kom-pan-

zellen? mi? jar'-mi?

Neen, houd mij ten No, mi scusi, ma noo, mi skoez'-i, ma

goede, maar ik wil voglio andare al wool'-jio an-daar'-e al

Sluiten