Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Telwoorden. Numeri cardinali.

1 un, uno, una. oen, oen'o, oen'a.

2 due doe'-e

3 tre tree.

4 quattro kwat'tro.

5 cinque tsjienk' ec.

6 sei See' ie.

7 sette sett'e.

8 otto ott'o.

9 nove noow'e.

10 dieci die'tsjie

11 undieci oen'dietsjie.

12 dodici do'dietsjie.

13 trédici tree'dietsjie.

14 quattordici kwatt'ordietsjie.

15 quindici koe-ien'dietsjie.

16 sédici see'dietsjie.

17 diciassette dietsjieassett'e

18 diciotto dietsjieott'o.

19 diciannove dietsjieannoow'e.

20 venti went'ie.

21 ventuno wentoen'o.

22 ventidue wentidoe'e.

23 ventitré wentitree'.

24 ventiquattro wentikwat'tro.

25 venticinque wentitsjienk'ee.

26 ventisei wentisee'ie.

27 ventisette wentisett'e.

28 ventotto wentott'o.

29 ventinove wentinoow'e.

30 trente trent'a.

31 trentuno trentoen'o.

40 quaranta koearant'a.

Sluiten