Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfbevlekking en nerveusiteit

uit Engeland afkomstige spelen, als voetbal en lawntennis, worden met reden bedenkingen ingebracht, vooral als deze lichaamsoefeningen met al te grooten ijver worden uitgevoerd. Hierbij moet het hart al gauw te veel werk doen, niet zelden hartkloppingen en beklemdheid in de hartstreek veroorzakende. Wij zullen straks dieper hebben in te gaan op den schadelijken invloed, dien onverstandig bedreven sport op het hart uitoefent.

Zorgvuldig moet de lectuur van de jeugd worden bewaakt. Alles wat het voorstellingsvermogen overprikkelt of misschien zelfs op paden brengt, die de jeugd nog onbekend moeten blijven, verwijdere men. Verboden is het lezen tot diep in den nacht; nog in sterker mate geldt hetzelfde voor het maken van huiswerk. Een jeugdig lichaam heeft minstens 8 uren slaap noodig, een tijd, die niet verkort mag worden.

Ruime gelegenheid voor het uitbreken van nerveusiteit levert de tijd der geslachtsrijpheid. Zelfbevlekking, onanie, is een zeer algemeen voorkomende hartstocht van jongens en meisjes. De gevolgen ervan worden dikwijls overdreven door die volksboeken, die het doen voorkomen alsof zij hulp willen brengen door onderricht en ophelderingen. Er is niet aan te twijfelen, dat dit euvel tot overprikkeling en vermoeienis van het zenuwstelsel aanleiding geeft en daarmee ook dikwijls den grond legt voor zenuwziekten van het hart. (Voor uitvoeriger beschouwingen over de hygiëne van het zenuwleven gedurende den schoolleeftijd zie men: Geneeskundige Leekeboekjes, serie I, no. 7: „De hygiëne van het zenuwleven in gezonden en zieken toestand".

L. 18

4

Sluiten