Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij zeide: tik durf niet langer wachten met mijn kerkgang te doen, want a.s. Zondag is het doopen, en ik moet toch wel een week te voren den kerkgang doen. Wat zullen de menschen anders niet van mij zeggen en waarvoor zien ze me dan niet aan !»

Zes weken had zij te bed gelegen, slechts vier dagen er na deed ze haar kerkgang en voor haar kindje gedoopt kon, was zij overleden. Ze was weer ingestort ; de treurige macht van een verkeerde gewoonte eischte hier een slachtoffer. De plotselinge overgang deed haar een hevige koude vatten, koortsen kwamen en binnen enkele dagen was het afgeloopen.

En dergelijke gevallen komen veel vaker voor, al ziet men het veelal niet in.

Men zij dus gewaarschuwd.

Het is u toch duidelijk, dat iemand die zoo lang gelegen heeft, met een zeer verzwakt lichaam niet enkele uren stil kan zitten in een kille kerk ; dit mag alleen, als alles geheel weer in orde is.

Men mag u ook niet voor den ioden dag bezoeken, daar elke opwinding, schrik of verrassing voor u nadeelig is. Alleen de intiemste familieleden — echtgenoot en ouders — hebben toegang, voorzoover de deskundige het niet verbiedt.

De eerste week na uw bevalling moogt ge niet lezen.

Na den 5den dag mag men u wel een kort stukje uit een hartelijken brief of den Bijbel of een «Dagboek» voorlezen, echter niets waardoor gij opgewonden zoudt worden.

Ik heb hier in de vorige regels veel geboden en

Sluiten