Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen, totdat ge op den 5d e n dag erna weer op de gewone maat zijt.

Wanneer de ontlasting te stijf is koopt ge — liefst bij den dokter op uw dorp of in een apotheek, alsdie er is — melk suiker, en geeft daarvan een theelepel vol van in elk fleschje melk. Dus geen gewone suiker natuurlijk. Ook gebruikt men dan wel gerstewater bij de melk — geen gewoon water dus. —

Zooals ik reeds schreef, doet het kind den eersten tijd + 20 min. over een fleschje, later gaat het wat vlugger en na 3 maanden mag het in ± 10 min. het fleschje leegdrinken.

Door te gulzig drinken gaat het kind gemakkelijk spuwen ; daarom langzaam drinken.

Het te snelle drinken kunt gij tegen gaan door de speen tusschen wijs- en middenvinger te houden en een weinig dicht te knijpen.

Is het fleschje leeg, dan trekt gij de speen voorzichtig uit den mond, niet ruw en plotseling.

Ik vind het overbodig als een speen goed zuiver wordt gehouden telkens na elk fleschje het mondje der kleine zachtjes uit te wasschen ; daar het kindje, dat vaak onder het drinken langzamerhand in slaap raakt, dan weer begint te huilen.

Maar .... iederen morgen behoort ge het mondje een beurt te geven ; voorzichtig met een schoon lapje, om uw vinger gewonden. Een ruwe wassching van den inwendigen mond kan slijmvliesontsteking doen ontstaan.

Als uw kind het fleschje niet geheel leeg drinkt,

Sluiten