Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

papieren schijf met het nummer komt nu voor de opening in het zwarte glas, zoodat direct kan worden afgelezen waar de schel bediend is geworden.

Uit den rechterwand van het kastje steekt een messingstang, welke aan het einde van een knop voorzien is ; deze stang met knop dient voor

het weer terug stellen van de gevallen nummers. Heeft nl. de bedienende persoon gezien welk nummer opgescheld is, dan schuift hij de stang naar binnen, waardoor de omlaaggedraaide hefboom met de papieren schijf weer

in zijn oorspronkelijken noogen stand teruggaat; op deze stang DS (fig. 38) is nl. de pen P bevestigd, welke het gewicht 5 en hiermede de hefboom naar links drukt. Het nummerbordje wordt

1 Aa „o™ nl in

ueiei uuy in u<- »**• — o- - -

plaatst; in hotels plaatst men net naiuurnjK. uij ucu of indien er geen portier is, op den corridor, zoodanig, dat de alarmschei duidelijk gehoord kan worden.

Oók worden gebruikt de z.g. automatische kleppencentrale voor 5 verbindingen en centroleklep. Wanneer er gescheld wordt, valt het nummerklepje van het betreffende nummer omlaag en geeft de schel hoorbaar aan, dat er gescheld is.

Zooals boven reeds

gezegd gaat er van iederen drukknop een draad naar een klem van het klembord zooals in fig. 39 is aangegeven; er is nu echter nog een algemeene klem, welke geheel links

ligt, aanwezig; aan deze

Fig. 38.

gewoonlijk in de keuken of

de qewone woonnuizen, ge-

Fig. 39.

wordt de alarmschei aangesloten; aan den anderen kant is deze klem verbonden met al de draadspoelen, welke de num" mers bedienen, door middel van één doorloopenden draad.

Sluiten