is toegevoegd aan uw favorieten.

Een blik in het verleden, of, Het Juvenaat "H. Hart" te Bergen-op-Zoom 1900-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht die reinheid van zeden veronderstellen, welke een heerlijk schouwspel moet zijn voor God en zijn Engelen. Wat die veronderstelling kracht bijzet is de innige godsvrucht, die zij aan den dag leggen. Uit eigen beweging ziet men hen gevolg geven aan de liefdevolle uitnoodiging van Jezus en diens Plaatsbekleeder, den Paus van Rome, en meermalen per week tot de H. Tafel naderen.

Onder den speeltijd bezoeken zij gedurende eenige korte oogenblikken het 11. Sacrament en knielen zij neder bij de beeltenis hunner goede Moeder Maria: een onbeschrijfelijke voldoening voor ons, Paters, die geene moeite sparen, om die jeugdige harten tot priesterharten te vormen !

Ziedaar, ijverige Zelateurs en Zelatricen, geachte

Weldoeners en Begunstigers, een kort overzicht van

de bewoners van ons Juvenaat \\ ij vertrouwen, dat,

als wij later wederom zulk een boekje zullen opstellen,

hun getal verdubbeld zal zijn. Wij willen nu eens

gezamenlijk een dagje in het Juvenaat gaan door-

bi engen, ^olgl ons (lus, als het niet te veel van u gevraagd is.