is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang en gelukkig leven belooft aan de kinderen, die hunne ouders eeren.

Zij hebben getracht van ons te maken püchtbetrachteude menschen, christene huisvaders, trouwe vaderlanders, Zij hebben van ons gemaakt onderdanige kinderen van Onze Moeder de H. Kerk, van Z. H. den Paus, van Z. Hoogwaardigheid onzen geliefden Bisschop en van onze Priesters. Zij hebben ons willen vormen tot trouwe onderdanen van Land en Koning, die hun Vaderland zeer beminnen en het in het uur van 't gevaar zouden weten te verdedigen (Handgeklap).

Onze Meesters hebben van ons Katholieken gemaakt van hart en ziel, Katholieken van één stuk, die onverschrokken en met innige overtuiging hun geloof belijden, die strijden met onverdroten moed om Vlaanderen te behouden zooals het altijd geweest is: Vlaamsch en Katholiek (Gejuich.)

Doch, Hooggeachte Heeren, niet alleen ons geestelijk welzijn, voor nu en 't ander leven, werd door onze geliefde Broeders betracht. Zij hebben ook nog ons geluk op deze wereld voor doel gehad en daarom hebben zij aan hunne leerlingen een grondig en degelijk onderwijs in alle vakken bezorgd, dat ze doen opgroeien heeft tot verstandige en behendige, tot bekwame en knappe werklieden. Velen onder hunne leerlingen zijn zelfs, dank aan dit grondig onderwijs en die christene opvoeding, eene of meer sporten hooger geklommen op de ladder der samenleving en strekken thans tot eere van Kerk en land (Toejuichin-