is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

den grootendeels vermolten in de stem van de geheele vergadering. Slechts als de engelsche weesjongens op het verhoog verschenen, kon eene betrekkelijke stilte bekomen worden. De frissche knapen zongen op voortreffelijke wijze een... duitsch, guitig lied, hetwelk dusdanigen bijval verwierf, dat het moest herhaald worden. Op algemeen verzoek en midden eene verrassende aandacht, dankte hen in 't engelsch de eerw. pater De Munnynck, hen hartelijk aanmanend om gansch hun leven steeds de lessen hunner goede meesters te gedenken.

Ten slotte sprak nog eens de eerw. Vader Amedeus om dank te zeggen aan allen die hier 't woord gevoerd hadden, niet alleen in zijn eigen naam, maar in den naam van al de Broeders. Dit jubelfeest, zegde hij, zal de gewone uitwerking van alle jubelfeesten hebben : het zal aan de Broeders hebben geleerd of herinnerd hoe zij moeten werken, en zij zullen deze les weten te benuttigen. Gij, oud-leerlingen, blijft gij trouw aan onze lessen; gij waart het tot hiertoe, uwe aanwezigheid op dit feest bewijst het; blijft het tot het einde toe. Uit ganscher harte zeg ik nogmaals dank aan de talrijke afgevaardigden uit andere steden : zij mogen verzekerd zijn dat de Gentenaars het hun bij voorkomend geval rijkelijk zullen weten te vergelden.

De geliefde Algemeene Overste wees nog op de schoone inrichting van het Onderling Steunfonds, dooiden jongen gentschen Bond gesticht, en stuurde eindelijk een bijzonder dankwoord tot den heer ingenieur