is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd en weldra zon hij op middelen om dien kleinen iets meer te verschaffen dan de opvoeding van straathonden, welke zij door eigen doening gingen verwerven.

Hoe hij het aan boord leï om de knaapjes tot zich te lokken? Dit zegt ons meer ons hart dan de geheugenis van sommige oude papieren : De werkzame Broeder Joannes zocht steeds allerlei nuttige bezigheden naast de hem opgelegde taak te verrichten en als broodsnijder, zoo we denken, kwam hij ongetwijfeld dagelijks in aanraking met keuken en provisiekelder; nu, daar is altijd wel eene of andere onbeduidende kleinigheid te vinden, welke jonge knapen niet versmaden... en de Liefde is zoo vindingrijk! — Hoe of hij het ook aanlegde, hij wist toch eenigen dier wildvangen aan te trekken en er mede aan den praat te geraken. Zijn hartelijk gekeuvel moest den jongens wel bevallen, want ze kwamen al talrijker tot hem en 't duurde niet lang of, door de behendige wending welke hij aan hunne eenvoudige gesprekken wist te geven, verlangden zij zelf door hem in den Catechismus onderwezen te worden. Dat was het begin.

Aanstonds ving Broeder Joannes zijne eerste les aan : hij leerde hun een kruisken maken en gebedekens opzeggen, hij sprak hun van God, van 's menschen ziel en haar einde... en de mondjes gaapten, de oogjes glinsterden, de kopjes glansden en de hartjes klopten van te voren nooit gekenden wellust. (Bravo 's) Daags nadien was er eene tweede les, en vervolgens nog, en dan maar altijd voort. Het aantal leerlingen