is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede de lichte indrukken van 't nauw aangeleerde uit den geest der kleinen zouden verdwenen geweest zijn, zonder de onvermoeide aanhoudendheid van den Broeder en den door hem voortdurend opgewekten iever der leerlingen. Maar die aanhoudendheid faalde geen enkelen stond en die iever hield gelijken tred met haar, zoo wel, dat het poortiershuis weldra te klein geworden was voor het dagelijks aangroeiend getal leerlingen. Dan werd het noodige leergerief aangeschaft en een lokaal der Bijloke tot klas ingericht : de Bijlokeschool was gesticht... En al werden hare eerste lessen in het zand geschreven, de toekomst zou uitwijzen dat de school zelve niet op zandgrond was gebouwd geworden. (Langdurig gejuich.)

*

* *

De Bijlokeschool bestond en hare spoedige uitbreiding bewees eerlang, aan welke dringende behoefte haar bestaan voldeed. Na korten tijd was de ééne klas niet meer voldoende : eene tweede kwam er bij, dan eene derde. En zoo ontgroeide zij de muren waarbinnen zij het levenslicht aanschouwd had, want die muren waren bestemd om behoeftige ouderlingen, niet om leergierige volkskinders te omgeven; dezen moesten dat schuiloord ontruimen of anders zouden zij er de rechtmatige beschermelingen wel uit verdrongen hebben.

Ter plaatse waar nu het burgerlijk gasthuis staat, werden dan nieuwe schoollokalen opgericht, die in alle