is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder het eerevoorzitterschap van Vader Amedeus wiens naam als een stalenkrans van weldaden over twee werelddeelen gloort, (Nieuwe toejuichingen) is kort vóór t begin van dit jaar onze ond-leerlingenbond van de scholen der Broeders van Liefde te Gent gesticht. Dadelijk zijn honderden oud-leerlingen der drie bestaande scholen zich komen aangeven en hebben ze aan hun hoofd een bestuur gesteld, voor hetwelk ik, wat miine medeleden betreft ten volle durf verantwoorden- alle rie de scholen zijn er door verstandige, verkleefde en flmke werkers in vertegenwoordigd; dezen hebben tot onder-eerevoorzitters, met bekrachtiging der al^emeene vergadering, hoogleeraar Eerw. Pater De Munnynck en provincialen hoofdbouwmeester heer Stefaan Mortier aangeduid, wier namen wetenschap en kunsten udigen; en met algemeene stemmen der bondsleden is, als voorzitter, aan het hoofd hunner werkzaamheden de heer Karei Flips geplaatst, die sedert jaren ai zijnen invloed, zijne betrekkingen, zijn bezit en zijne onvermoeibare werkzaamheid aan de belangen van het volk toewijdt, die de ware grondlegger van onzen oud-leerlingenbond is en op wiens schouders de grootste last der inrichting van dit jubelfeest heeft gewogen .Hartelijke ovatie.)

"et 's ^oor .onzen Bond> met zulke mannen aan hoofd, dat wij zullen trachten ten minste een gering deel te delgen van de ontzaglijke schuld, welke wij jegens de Broeders dragen. Wij loven en danken God

•• «| * - ers van Liefde, doch'

wij willen dat ons leven en onze werken niet enkel