is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige aanmerkingen, op het werkje van den predikant C. P. L. Rutgers, getiteld: "De groene wees" ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeerlijkheid mag toejuichen, zonder gevaa^ zaligheid te verliezen, indien men slechts de\^^aflegt om zich later, al is het eerst op het ste^^Si bed, onder de volmaakten te willen laten opnemen ? Waarheen moet het met den Staat komen, indien vader-, moeder- en kindermoord beschouwd wordt als een geoorloofd middel om liet goed en zalig uiteinde te bespoedigen i Geen wonder dat de geschiems van cle Albigenzen berigt, dat zij, niet voldaan met hunne landstreek te verwoesten, zich ook in andere gewesten verspreidden en overal verderf en schrik aanbragten. Meermalen trokken zij in benden van vier, vijf, zelfs achtduizend man op om steden en dorpen te plunderen, en op de gruwzaamste wijze priesters te vermoorden. Niets meer was hun heilig, zelfs sloegen zij de schendende hand aan 't heiligdom des Heeren, en vernielden prachtige kerken m woede en razernij. Neemt hierbij nog hunne beschouwing over het huwelijk, en al het verderfelijke en onheilbrengende, wat daarvan noodzakelijk het gevolg moest zijn, en gij zult met mij de overtuiging deelen, dat zij het burgerlijk en maatschappelijk leven onmogelijk maakten , de grondpiiaren van don Staat aan 't wankelen bragten en der schaamtelooste onzedelijkheid den weg baanden. Maar dan is het ook zeker, dat de Schrijver, de Predikant C. P. L. Ilutgers den spot moet drijven met alle ze(lelijkheid. Waarom? Wijl hij de Albigenzen dood onschuldige menschen noemt! Werkelijk moorden, plunderen , verwoesten enz. enz. is dan niet alleen geooiloofd maar een onschuldig vermaak, en ieder vonnis , waardoor een misdadiger tot straffen veroordeeld