is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige aanmerkingen, op het werkje van den predikant C. P. L. Rutgers, getiteld: "De groene wees" ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het doodvonnis in; eenigen tijd later onderscheidde zich deze jonge mensch door zijnen ijver voor de Katholieke godsdienst, trad in de orde van den heiligen Dominicus en eindigde zijn leven in geur van heiligheid."

Eindelijk beschuldigt de Schrijver den heiligen Dominicus van een der hoofdbewerkers der cruwelijke Inquisitie te zijn geweest. Is dit waar? Ik antwoord: Dominicus stierf op den 6 Augustus van het jaar 1221: de Inquisitie werd opgerigt in 1229 op de synode te Toulouse onder Paus Grego rius IX, dus acht jaren na den dood van den Heilige. Hoe hij nu in het graf een der hoofdbewerkers van de instelling der Inquisitie zijn kan, moge de Schrijver nader verklaren. Ook het woord „oruwelijk" in zoo ver hij het op de Inquisitie als kerkelijke instelling wil toepassen, laat ik voor zijne rekening: hij moge liet verantwoorden.

ISa nu den heiligen Dominicus tot eenen Apostel der duisternis, tot eenen wreedaardigen verkondiger van het roomsche oppergezag verlaagd te hebben, begint de Schrijver bij monde van Martinus uit le roepen: „Voor zulk een man des bloeds. rigtte men eens in christelijke kerken standbeelden op Voorwaar wilde men er standbeelden voor doen verrijzen ; ik heb er niet tegen, maar dan moesten het standbeelden zijn, om de nakomelingschap voor soortgelijke afdwalingen en wandaden , als waartoe zij vervielen, ernstig te waarschuwen." Geachte lezer, welke waarde hecht gij nu aan die woorden van Do. Eutgers? Ik twijfel niet, dat gij met mij zult overtuigd zijn , dat, gelijk het eeuer familie- niet tot schando