is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige aanmerkingen, op het werkje van den predikant C. P. L. Rutgers, getiteld: "De groene wees" ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan de lezing niet algemeen nuttig kan zijn. Zij beroepen zich meermalen op de wijze inri^tinof bh' de

* v Ö Ö J

Joden gebruikelijk, volgens welke liet lezen van het Hooglied en van sommige plaatsen uit Genesis en Ezechiel niet veroorloofd was , ten zij aan hen , die den ouderdom van dertig jaren hadden bereikt. Zie hierover Schrant, in zijne Verhandelingen over den Bijbel , bladz. 153 en volgende.

2. Naauwelijks was de boekdrukkunst uitgevonden, of men bediende zich van haar, om het Lre-

' 7 O

tal der Bijbels te vermenigvuldigen, In Duitschland alleen verschenen reeds voor L ut her sedert 1460 ten minste twintig uitgaven van Bijbels, waarvan verschillende dikwijls herdrukt wierden, en de £e-

^ O

schiedenis berigt niet, dat het kerkelijk gezao- zich

V o o

daartegen verzet heeft; een bewijs, dat de Bijbel vele lezers vond.

3. Ten tijde, toen wegens het misbruik, hetgeen van den Bijbel gemaakt werd , het wegens eene kerkelijke verordening aan eik niet meer geoorloofd was, om denzelven in de landstaal te lezen, hadden de Bisschoppen de instructie , om aan vrome en ae~

%y

leerde lieden het lezen van den -Bijbel te vergunnen, die daaruit vermeerdering van geloof en godsvrucht honden erlangen. Ook tot op dezen dag wordt deze regel vastgehouden en toegepast, zoodat er onder de Katholieken niet weinige zijn , die den Bijbel mogen lezen.

Wie met slechts weinig opmerkzaamheid op deze drie punten let, moet van de valschheid en onregtvaardigheid van bovengenoemde beschuldiging overtuigd worden. De roomsche Priesters moesten