is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige aanmerkingen, op het werkje van den predikant C. P. L. Rutgers, getiteld: "De groene wees" ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de pen kunnen neerleggen, doch het verlangen, hetwelk ik bij mijne lezers mag veronderstellen , om te weten , waarom de Katholieke Kerk aan een croot

O

gedeelte harer ledematen den Bijbel uit handen neemt, heeft mij doen besluiten , de redenen daarvan bloot te legden. Laat ik echter eerst zeo-o-en, hoe de Katholieke Kerk den Bijbel beschouwt. Zij leert:

1. De algerneene henbron der Christelijke openbaring is het levend woord. — Jezus verkoos het mondelijke onderwijs. Hij predikte of in den tempel, of in de Synagogen, of in de bijzondere woningen, of in de opene lucht de leering des heils. Niets, voor zoo ver ons bekend is, deelde Hij schriftelijk mede. Voorts beval Hij zijnen Apostelen , de door Ilem mondelijk voorgedragene leer, door middel van prediking onder de menschen te verbreiden (Matth. XXVIII: 19, 20. Mare. XVI: 15). Ten einde hen in staat te stellen, om zijne leer zuiver en onvervalscht aan anderen over te leveren, beloofde Hij hun eenen hoogeren bijstand, dien van den Geest der waarheid, die eeuwig bij hen zou blijven en hun alles leeren en alles indachtig maken, wat hij hun gezegd had (Joan. XIV: 16, 26). De Apostelen deden, wat hun van den Heer bevolen werd; zij droegen onder eenen verlichtenden en beschermenden invloed van den Heiligen Geest de leer huns Meesters mondelijk voor, en zoo was hun levend woord wederom de henbron der openbaring voor allen die hen hoorden. Hebben de Apostelen dan niet geschreven? Ja, maar eerst, nadat het Evangelie reeds alom verkondigd was onder Joden en Heidenen, te Jerusalem,

O ó