is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma Canisius-feesten, Nijmegen, 6-9 september 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de gansche wereld rijst dit werk als een Stad op de bergen.

Wij zijn er ons dan volkomen van bewust, dat hier een groote roeping te vervullen is, dat het karakter van dit werk en sympathie, waarmede het wordt begroet, ons hooge eischen stelt.

De kroon op het werk moet zijn een internationale Basiliek van 't Goddelijk Hart.

Denkt niet, dat deze Basiliek niet logisch gedacht is.

Als wij aan menschen en volkeren hier kunnen laten zien, wat God in Zijne Liefde gedaan heeft, dan vragen wij heel logisch »en wat doet gij nu?« En dan is het redelijke antwoord »wij, wij wijden ons aan Gods Liefde«.

Welnu, dat redelijk antwoord monumentaal uitdrukken, dat doet de internationale Basiliek.

Ieder volk moet daar zijn eigen kapél hebben.

En in die kapél moet ieder volk daar zijn eigen eerste geschiedenis rondom Christus uitbeelden.

En in Christus en Zijne beleefde beginselen zullen alle volkeren elkander de hand drukken en in liefde omhelzen.

Wij behooren te trachten Christus' Ideaal in vervulling te brengen: »Over gansch de wereld één herder en één schaapstal«.

Straks zal deze internationale Basiliek van 't Goddelijk Hart op een onzer schoonste heuvelen oprijzen.

Onze Pauselijke Internuntius verlangt bij de eerste steenlegging tegenwoordig te zijn.

Zelf teekende hij het kruis, dat boven den hoogen koepel moest oprijzen, en dat omringd moest zijn met deze groote letters in goud: »PAX CHRISTI IN REGNO CHRISTI*, dat beteekent: »DE VREDE VAN CHRISTUS IN HET RIJK VAN CHRISTUS«.

Dat de menschen dan, indachtig, welk verheven streven hier gaande is, meer en meer giften en erfenissen doen toestroomen, opdat de eeuwen door aan duizenden en millioenen op eene meest loyale wijze het heilig Evangelie worde verkondigd.

De heilige Petrus Canisius zorgt Hierboven voor den voortgang van dit werk. Petrus Canisius weet, dat hem