is toegevoegd aan uw favorieten.

Feestnummer Onze missionarissen en missiehuizen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

lijken invloed hebben uitgeoefend in de Kerk en bestemd zijn een nog veel grooteren invloed uit te oefenen in de toekomst.... Gelijk een tweede H. Vincentius Ferrerius treedt hij op als leefde hij in de dagen die het laatste oordeel onmiddellijk voorafgaan, en verkondigt, dat hij van Godswege de authentieke boodschap brengt, dat Maria meer geëerd, beter gekend en vuriger bemind zal worden, alsook dat Zij in nauwe betrekking zal staan tot de tweede komst van haar Zoon."

In de volgende bladzijden willen wij beproeven de kenmerkende trekken van Montfort's leven en leer beknopt en duidelijk samen te vatten.

De Gelukzalige zelf heeft zijn geheele leven saamgevat in de twee woorden die hij tot zijn leus maakte, waarmede hij al wat hij schreef onderteekende, en die als een stempel op al zijn werken gedrukt waren: „God alleen?" Hij had

r

begrepen dat er maar Eén is die is; die niet wordt, noch verandert, noch veroudert, noch ophoudt te zijn, maar die h in liet onveranderlijke, onvergankelijke heden der eeuwigheid, waaraan geen gisteren voorafging, waarop geen morgen volgt.

r

Eén is er dan ook maar, die groot is en machtig en onaf-

F

hankelijk en zichzelf toereikend; Eén maar, die, zooals onze grootste dichter het in zijne prachttaal uitdrukt:

Bij zich bestaat, geen steun van buiten Ontleent, maar op zich zeiven rust.

Die waarheid nam onze Stichter niet alleen aan, zooals ook wij doen; zij stond hem steeds levendig voor den geest, hij was er geheel van doordrongen en hij leidde er de gevolgtrekkingen uit af die zij in zich opsluit.

De eerste en voornaamste gevolgtrekking is deze, dat geen schepsel, hoe verheven ook, in de volle beteekenis des woords iets is. Waai* God zich zelf noemt: „Ik ben die