is toegevoegd aan uw favorieten.

Feestnummer Onze missionarissen en missiehuizen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en door Maria begon en voleindigde Hij steeds zijn apostolische werken. En Maria was steeds met Hem. Zekeren avond, na afloop der preek, terwijl de geloovigen in dichte drommen huiswaarts keerden, hoorde men met diepe ontroering vertellen, hoe in de sacristie eene van licht stralende Dame gezien was, die een minzaam gesprek voerde met den missionaris, en hoe deze, ondervraagd waarom Hij zoo lang getalmd had alvorens naar den biechtstoel te komen, ten antwoord had gegeven : „Ik onderhield mij met Maria, mijnt goede Moeder."

* *

*

De missie was in vollen gang en beloofde rijke vruchten te zullen dragen. Eensklaps kwam bericht van den Bisschop. Mgr. de Champflour, meldende, dat /. I). Hoogwaardigheid voornemens was eene der godsdienstige plechtigheden te komen voorzitten. Deze tijding vervulde Montfort's hart met een zoete vreugde. Onmiddellijk nam Hij de noodige maatregelen om den geëerden Prelaat eene waardige ontvangst te bereiden. Hierin slaagde Hij volkomen, zoodat <le Bisschop, bij zijne aankomst en intrede, ten hoogste voldaan was.

Doch de ijverige missianaris had te veel van zijn afgematte krachten gevergd. Bleek en ontdaan, nauwelijks bij machte adem te halen, woonde Hij de Pontificale Mis bij. «doch zag zich aanstonds daarna door pijn genoodzaakt in zijn armzalig kamertje een weinig rust te gaan nemen. Hij had eene borstvliesontsteking opgedaan, en het was Hem duidelijk, dat de dood mer rassche schreden naderde.