is toegevoegd aan uw favorieten.

Feestnummer Onze missionarissen en missiehuizen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de Congregatie der Zusters der Wijsheid werd in het bloed harer leden gedoopt, 't Is hier de plaats niet om in bijzonderheden uit te weiden over de daden van christelijken heldenmoed waardoor Montfort's dochteren zich overal onderscheidden. Genoeg zij liet te vermelden, dat ook zij, zondereen enkele uitzondering, getrouw bleven aan haar God en Bruidegom.

In den strijd tegen de scheurmakers der zoogenaamde Kleine Kerk, die het Condordaat niet wilden erkennen en zich daarom afscheidden van den Paus van Rome, toonden zich de Paters en Zusters ware kinderen van den Gelukzaligen de Montfort, in wien steeds de innigste verknochtheid uitblonk aan den Apostolischen Stoel.

In 1816 was het ledental van het Gezelschap van Maria niet veel grooter dan bij den dood des Stichters. Toch zal niemand ontkennen, dat het, evenals de Congregatie der Dochteren der Wijsheid niet hare 600 Zusters, met rechtmatigen trots mocht terugblikken op de eerste honderd jaren van zijn bestaan.

1916.

Het tweede eeuwfeest van Montfort's zalig afsterven ziet den wensch des Stichters vervuld, toen hij tot zijne kinderen sprak: „Crescite et multiplicaminigroeit aan en vermenigvuldigt u". Wel hebben beide Congregatiën weer dagen van zware beproeving gekend door de laatste kloostervervolgingen in Frankrijk. Maar wij gaan er fier op, dat de slotbladzijden onzer geschiedenis gedurende deze tweede eeuw wederom spreken van kruis en lijden. Overigens mogen de door Montfort gestichte Instituten zich op dit oogcnblik verheugen in een voortdurend toenemenden bloei. Eerstens zij vermeld, dat beide Congregati n thans definitief zijn goedgekeurd door den H. Stoel. Den 22 Januari 1888 werd de Stichter Zalig verklaard. Wij hadden de hoop gekoesterd dat de Heilig-