is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering aan Java en zijn grootsche ruïne Boro Boedoer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodige voedsel voorzien en brengt nu ook aan Sjakyamosni, toen hij het stelsel van onthouding wilde vaarwel zeggen, alles, waardoor hij zijne verlorene krachten -an herstellen. Zijne vijf volgers, meenende, dat de meester ontrouw is aan de geloften, verlaten hem, om elders het leven van onthouding voort te zetten.

Alléén achtergebleven, heeft hij wel de strenge kastijdingen vaarwel gezegd, maar met verdubbelden ernst blijft hij zich aan zijne bespiegelingen overgeven.

e s vraagt hij zich zeiven af, of de mate zijner kennis volkomen genoeg is, of hij den Nirvanaweogevonden heeft, ol hij de waardigheid van een volmaakt Boeddha heeft bereikt. Van den oever der Nairandjaua zich naar Badhemanda begevende, vraagt hij aan een man, die aan den weg riet snijdt, eenige biezen; hij legt die neder onder een boom, en zet er zich op neer de beenen kruiselings over elkander geslagen, het lichaam overeind en het gelaat naar het Oosten gekeerd.

„Hier moge", zoo spreekt hij bij zich zeiven „mijn „lichaam verdrogen, mijn huid, vleesch en beenderen ontbonden worden, indien ik van dit biezenleger opsta, alvorens ik de hoogste kennis bereikt heb." Een ganschen dag en een volgenden nacht blijft hij onbeweeglijk zitten, tot hij bij het aanbreken van den dageraad

gevoelt, dat hij de hoedanigheid van den volkomen Boeddha verkregen heeft.

\ an dit tijdstip dagteekent het bestaan der nieuwe

leer, die twaalf eeuwen lang in Indië heeft gebloeid,

toen van daar verdreven en onder verschillende vormen

buiten haren geboortegrond aangenomen, thans no<r

cen groot gedeelte der bewoners van Azië, onder hare belijders telt.

De boom, waaronder de groote leeraar tot het zoogenaamde Boeddha-bewustzijn kwam, is de Warino-in of wilde vijgeboom, ficus religiosa, die op Java dooide inlanders als een heilige boom beschouwd wordt. Nu bezit hij zelf de volledige kennis, maar zal