is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering aan Java en zijn grootsche ruïne Boro Boedoer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze ook ingang" vinden bij de menschen ? Zelf gevoelt hij zich gelukkig, maar zal hij zich nu aan miskenning en beleediging blootstellen door zijne leer te verbreiden? Tot driemalen toe is hij op het punt zich met zijn eigen verkregen snellik te vergenoegen,

~J y O O O o *

maar medelijden met zoovele dwalenden, die van hem redding kunnen erlangen vervult zijn hart, en hij besluit, om Boeddha te worden, in de volmaakste beteekenis van het woord en redder van het menschdom. Hij trekt nu naar vele plaatsen en houdt te Benares zijne eerste prediking, of leert, zooals de Boeddhistische sekte zich uitdrukt, voor het eerst „het rad van de wet draaien". Veel strijd heeft hij moeten strijden, vele tegenkantingen overwinnen,

om zijn doel te bereiken. Ook met zich zeiven had hij «*> ^ ^

kamp te voeren tegen den duivel van begeerte, zonde en dood. Terwijl Sjakyamoeui eens, onder een boom in beschouwingen verdiept, nederzit nadert de booze, van tallooze geesten vergezeld, die

o

de afschuwelijkste gedaanten aannemen. Zij zijn gewapend met zwaarden , speren, pijlen, knodsen, bliksems en allerlei vernielingswerktuigen; maar hunne woede is vruchteloos. Lansen, spietsen en zelfs de bergen, die zij naar den boeteling werpen, veranderen in bloemen, en blijven als kransen boven zijn hoofd zweven.

Tachtig jaar had de leeraar bereikt en zag nog vóór zijn dood zijne geboortestad en familie tot zijne leer overgaan.

Niet ver van de rivier de Gang-es wordt hij door een hevige ziekte aangetast, laat zich naar het naburige woud brengen, legt zich neder onder een sjalaboom en blaast den laatsten adem uit, of zooals de overleveringen het uitdrukken, gaat als volmaakte Boeddha in den Nirvana over. \ olgens Klingaleesche bescheiden had deze dood plaats in het voorjaar van 54^ voor onze jaartelling.