is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering aan Java en zijn grootsche ruïne Boro Boedoer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richten, geëvenredigd aan zijns vaders grootheid en aan de bekwaamheid der kunstenaren van zijn rijk.

Aldus werd een werk ondernomen, dat een reuzenwerk was; de Boro Boedoer kwam tot stand en nu haastte zich de koning- van Boro naar Aloêudoet, vergezeld van zijn zoon en een aanzienlijk gevolg, om aan koning Badong en zijne dochter, de voltooiing van het verlangde kunstwerk mede te deelen.

Op de plaats aangekomen schaarden zich de volgelingen der beide vorsten langs de buitengalerij en hurkten daar neder, terwijl de koningen met hunne kinderen het werk in oog-enschouw namen.

o

Maar het duurde den minnende koningszoon telanpf;

O 7

hij had reeds zoovele maanden en jaren gewacht, gesterkt alleen door de hoop, dat deze dag het loon zijner opofferingen zoude zijn, nu kon hij het stilzwijgen niet langer bewaren en geroerd, sprak hij aldus: „Zeg mij, o schoonste, o bloem der bloemen, wat „gij gevoelt op den dag van heden, zoo gewichtig „voor ons beiden. Hoe zwaar de voorwaarde ook was, „die mij tot hiertoe belette U te zien. ik heb haar licht „geteld, om u te bezitten; zeg mij nu, hoeverre „hebben mijne zwakke krachten uwe wenschen vervuld ?''

Zoet waren deze woorden en als honm" vloeiden ze

o

hem van de lippen ; maar helaas! het hart van het jonge meisje was kouder en harder dan de steenen van het monument.

„Schoon is uw werk ', zoo sprak zij, ter sluiks naar het gefronste voorhoofd haars vaders ziende, „ maar „hoe schoon ook, ik kan er mijne goedkeuring niet „ aan hechten , de beelden zijn dood."

De geschiedenis zwijgt van 'sjongelings schrik, verbazing en verontwaardiging. Toch dienen wij, in weerwil van dit wreede spel, de koningsdochter dank te zeggen, oorzaak te zijn geweest, dat een kunstwerk werd in