is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering aan Java en zijn grootsche ruïne Boro Boedoer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zwang-. De voorliefde van den Javaan voor bloemen, bovenal voor de melati, den tooi der pasgehuwden, den diadeem en de armbanden, zijn saroeng en buikband, zijn wapens, vlaggen, pajoengs (zonneschermen), zijn muziekinstrumenten, zijne wijze van zitten en paardrijden, in één woord, alles wat nu nog den [avaan bijzonder eigen is of tot zijne huishouding of feestdos behoort, vindt hij op de bas-reliefs van den Woro Hoedoer weder.

Alvorens te besluiten, nog een woord tot onze lezers. Wij hebben in deze schets getracht onzen vrienden en weldoeners in Nederland eenig denkbeeld te geven van een grootsch monument in onze overzeesche bezitting, en naar aanleiding daarvan, spraken wij, een woord over de dwaalleer van Boeddha, die eeuwen lan^r zijn invloed deed gelden op |ava.

Thans heerscht er de niet minder verderfelijke leer van Mohamed, en bloedt het hart van den Christen bij de gedachte, dat daar ginder bijna vijf-en-twintig millioen menschen aanhangers zijn van den profeet en vijanden van Christus. Dat zij die vijandschap zeer dikwijls ook uitstrekken tot de Christenen zelve, leert ons de geschiedenis. Dat de uitbreiding" en versterking van den

O O

Islam de geschikste middelen zijn om ons gezag in Nederlandsch-Indië te ondermijnen, lijdt geen twijfel. Dit echter daargelaten, heelt de oprechte en ware Christen overvloedige stof tot treuren in het feit alleen, dat zoovele millioenen Christus niet willen dienen; blind blijven voor het ware Licht, dat in deze wereld is gekomen om den mensch te verlichten en tot kind Gods te maken. De onverzettelijkheid en stijfhoofdige vasthoudenheid van den Mohamedaan aan de leer van den profeet is bekend.

Wij kunnen derhalve niet beters doen dan den leden van den Sint Claverbond op bijzondere wijze die millioenen ongelukkigen aan te bevelen, opdat hun gebed bij den Zoon Gods — die toch ook voor den Mohamedaan zijn bloed vergoten heeft — hunne bekeer ing verkrijge. Vier Katholieke priesters hebben op Java de