is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn reis door het aartsbisdom en de stichting van Nieuw-Dordrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linkerhand heeft niemand gezien; die moffelde ik weg, de aanblik was ook niet ongelijk aan een nieuwen aardappel die vervelt. De collecte is te Groningen buitengewoon geslaagd.

Geen wonder ook, want de weldadigheidszin der katholieken van Groningen is groot en geheel de clerus op het voorbeeld van haren HoogEerw. Deken werkte mede tot het welslagen van mijnen arbeid. Een woord van bijzonderen dank breng ik bij dezen nog aan de Redactie van de Kath. Groninger, die door de aanbeveling van mijn werk in haar weekblad mijn bedelwerk steunde, zooals zij voortdurend belangeloos voor iedere nieuwe op te richten parochie een ware steun en hulp is.

Ik collecteerde dan in de drie kerken van Groningen, die door hare pracht Groningen, als stad zijn tweede plaats in ons Aartsbisdom ten volle waardig maken. De uitslag dezer collecten is geweest, dat ik met een hart vol van dankbaarheid jegens geestelijken en geloovigen, en met .... ruim /"ll00 in mijn zak Gruno's veste verliet, met het vaste plan daar nog dikwerf terug te keeren in mijn leven, niet als bedelaar, maar om na mijn arbeid in de veenen, te komen rusten aan gastvrije haarden en bij gulle goede vrienden.

In de stad Groningen vernam ik, dat geheel de geestelijkheid in de provincie mij gaarne zag komen, en de ondervinding heeft mij dit bewezen. Appingedam deed ik niet aan; de bewoners toch deden voor hun eigen bouw, zooveel zij maar konden. De herder van Assen ontraadde mij een uitzetting mijner netten. Delfzijl schreef terug: „kom gerust, doch viscli alleen in de pastorie, daar buiten is het ebbe." Zuidhorn deed met mij een vriendenbezoek, dat loonend was en gaf mi] te kennen : „kom nog eens terug, het geeft altoos wat." Zandberg had reeds groote