is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste audiëntie bij den waarnemend GouverneurGeneraal, Jhr. J. C. Reijnst, te Buitenzorg, was al evenmin opwekkend. Uit den mond van Zijne Excellentie moest Grooff vernemen dat de priesters, die met hem uit Holland waren gekomen, niet als dienstdoende geestelijken voor Indie konden erkend worden, daar zij het radicaal van ambtenaar misten; te meer daar Zijne Excellentie geen aanschrijving van het ministerie van koloniën had ontvangen. In strijd hiermede was de verzekering van den minister, die aan Grooff in den Haag had gezegd, dat hij geen de minste moeielijkheid zou ondervinden.

Nauwelijks bevond de nieuwe bisschop zich een maand te Batavia, of de HoogEerw. Heer Cartenstadt ging naar Soerabaya om daar de pastoreele bediening waar te nemen. Reeds vóór de komst van den kerkvoogd had Cartenstadt zich door het Indisch Bestuur als zoodanig laten benoemen. Ofschoon Grooff den gewezen onderprefect gaarne te Batavia had gehouden, liet hij dezen, van de noodige jurisdictie voorzien, vertrekken. Hij wilde alle onaangename botsing met de Regeering vermijden, te meer daar er toen reeds stemmen opgingen, die den nieuwen Apostolisch Vicaris van onverdraagzaamheid en inkoloniale handelwijze beschuldigden, daar hij geweigerd had, kerkelijke afkondiging te laten doen van een gemengd huwelijk, waarvan de betrokken personen de gewone kerkelijke voorwaarden niet wilden nakomen.

Op het herhaald verzoek van Mgr. Groolt, om de missionarissen, die met hem waren uitgekomen, een werkkring buiten Batavia te mogen aanwijzen, kreeg hij eindelijk van de Regeering een gunstige beschikking, en zoo vertrokken in de maand Augustus de Eerw. Heer Heuvels ter assistentie van Grube naar Semarang, en de Eerw. Heer Kerstens naar Soerabaya, om Carstenstadt in het H. Dienstwerk ter zijde te staan.

Toen de Eerw. Heer Heuvels in bovengemelde stad de verordeningen, hem door den Apost. \ icaris medegegeven, wilde ten uitvoer brengen, moest hij van ver-

1908 -