is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Padang, waar de goede, ijvervolle en godvruchtige Heer Staal zich nu alleen op Sumatra's Westkust bevindt, zonder eenige priesterlijke hulp of troost te mogen erlangen, om van dien waardigen en voorbeeldigen zendeling een zielroerend afscheid te nemen en Z.Eerw. zooveel mogelijk te troosten en op te beuren."

Of de WelEerw. Heer Staal dezen troost en opbeuringbehoefde, hij de eenige priester in geheel Ned -Indië, die met wettig gezag was bekleed, de eenige die tranen stortte over het heengaan van zijn heldhaftigen Opperherder !

In den vroegen morgen van het feest van Maria Lichtmis 1846 stonden een twintigtal rijtuigen vóór de pastorie te Weltevreden De koelheid en onverschilligheid, tien maanden geleden bij de aankomst ondervonden, hadden plaats gemaakt voor een algemeene geestdrift In statigen draf ging de stoet langs Noord wijk Molenvliet en de oude stad naar de haven van Batavia. Daar stond een meisje, een der catechismus-kinderen van Mgr. Grooff, in rouwkleederen gehuld en zeide den bannelingen in kinderlijke, ongekunstelde taal een hartelijk vaarwel. Grooff, van nature reeds zoo gevoelig, kon bij dit alles zijn aandoening niet bedwingen ; een milde tranenvloed stroomde langS zijn uitgeteerd gelaat.

Alsof de hemel zelf het banvonnis, dat tegen Indië's kerkvorst was geveld, afkeurde, kwam er van uit zee een stormwind opzetten vergezeld van hevigen regen. H et schip, dat op de reede ten anker lag, kon met zulk weder niet worden bereikt. Van het havenhoofd werd dan ook de blauwe vlag geheschen, ten teeken dat geen vaartuig het kanaal mocht verlaten. Men keerde dan naar Weltevreden terug, om den volgenden morgen, toen de lucht was opgeklaard, naar de Gouvernementsboot te roeien ; terwijl andermaal een groote schare hen uitgeleide deed, onder welke wederom vermeld wordt „de goede Heer Kervel, die ons tot den laatsten dag van