is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons kommervol verblijf op Java onwaardeerbare dienstvaardigheid bewezen heeft."

Uit straat Soenda zond de verdreven Bisschop aan |ava's Katholieken nog een laatsten afscheidsgroet, waarin hij de gevoelens van zijn groot hart openbaart. „Wij kunnen, — zoo schrijft hij, — wij mogen Indië niet verlaten, zonder nog eens schriftelijk onzen vurigen dank te betuigen voor alle hartelijke blijken van liefde, welke wij gedurende ons kortstondig verblijf in deze gewesten, niet alleen van de meesten onzer dierbare Katholieken, maar ook tot op den dag van heden van verschillende weldenkende onkatholieken zoo ruimschoots genoten hebben, en tevens grondhartig te betuigen dat de verwijdering van hen, hoe aangenaam deze ook anders door de Hooge Regeering gemaakt wordt, ons tot in het binnenste onzer ziel grieft.

Wij kunnen en mogen Java niet verlaten, zonder ook nog eens onzen Apostolischen zegen aan te bieden aan hen, die ons in dagen van angst en verdrukking door hunne gebeden zoo liefderijk hebben bijgestaan, en door welmeenende deelneming zoo menigwerf hebben getroost.

Wij kunnen en mogen (ava niet verlaten, zonder de lieve kinderen, die wij daar helaas ! zonder verdere geestelijke leiding en beschaving, tegen onzen dank moeten achterlaten, nog eens in den geest vaderlijk aan ons hart te drukken, en uit de volheid onzer ziel nog eens te zegenen.

Wij kunnen de katholieke zielen van NederlandschIndiö, die aan onze Apostolische zorg waren toevertrouwd, en waarvoor wij alle onze genoegens, ja zelfs ons leven des noods veil hadden, niet vaarwel zeggen, zonder hun nog eens bij het verlaten van Java's kusten onzen bisschoppelijken zegen mede te deelen, en de dierbaarste gunsten des hemels over hen af te sineeken.

o

|a, wij kunnen het land onzer bestemming, den ons toevertrouwden wijngaard des Heeren, waarin wij aan hoe vele moeielijkheden naar ziel en lichaam ook bloot-