is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God, die geen dronk waters in zijnen naam gegeven onbeloond laat, vergelde U ruimschoots de minste daad van hartelijkheid en liefde ons bewezen. Wij worden tot onze bittere smart genoodzaakt, U lichamelijk te verlaten, maar weest verzekerd, wij blijven in de ziel ten nauwste met U vereenigd.

Gij weet het, wij hebben niet de wol maar enkel en alleen de schapen van Jezus gezocht; om deze te bewaren, en hen, die helaas! waren afgeweken, met Gods genade terug te brengen. Wij hebben niet uwe giften maar slechts uwe zielen gezocht; evenwel kunnen wij niet ongevoelig blijven voor de gunsten, zoo liefderijk aan ons bewezen, en zal ook het geschenk, uit achting en liefde voor uwen verwijderden Bisschop bezorgd aan boord van dien bodem, welke hem, benevens zijne waardige medearbeiders, thans uit Uw midden wegvoert, steeds een dierbaar en aangenaam aandenken opleveren; maar wilt gij de maat uwer toegenegenheid ten onzen opzichte vol maken, onderwerpt U dan met geduld en liefde aan de wijze beschikking en voorzienigheid van God, wiens wegen onnaspeurlijk en wiens raadsbesluiten ondoorgrondelijk zijn. Spreekt weinig met de menschen, maar veel met God, en houdt niet op ons dagelijks in uwe gebeden indachtig te zijn ; weest verzekerd, wij zullen U ook niet vergeten, maar U wederkeerig in onze verzuchtingen gedenken; en indien onze gebeden verhoord worden, dan zullen wij weder spoedig bij U zijn, dan zal het Hoofd des Bestuurs, de vertegenwoordiger van onzen creoerbiediofden Koning in Nederlandsch Indië,

o O o

door Gods hand geleid worden, en dan zal godsdienst en welvaart onder U meer en meer toenemen; nog eens dan: hartelijk dank! hartelijk vaarwel! De Hemel beware en bescherme U allen. Wij hebben niets, wat wij U durven aanbieden, maar wat wij hebben, dat geven wij U; en dit is een hart vol liefde, dat steeds voor U allen zal