is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met blind vertrouwen naar het land van overzee ; slaaft er ook een enkele in het vinden eener betrekking, velen zien zich teleurgesteld en vervallen al spoedig in armoe en ellende ; ook de soldaten, die met een klein gagement van 16 a 20 gulden in de maand in de tropen overblijven, hebben het zwaar te verantwoorden, vooral als zij nog voor een gezin hebben te zorgen ; — en zoo is er in de rijke Oost een pauperkwestie ontstaan, met wier oplossing men sinds jaren bezig is.

Maar hier schuilt de groote kwaal niet; daar is eene andere van meer ingrijpenden aard en moeilijker te verhelpen, eene kwaal, die het gevolg is van het ongeregelde leven van vele Europeanen in Indie en die reeds meer dan een halve eeuw geleden de bezorgdheid opwekte van wie het goed meenden met de kolonie. Ik bedoel de vele onverzorgde kinderen van Europeesche en Indo-Europeesche afkomst, weezen en halve weezen, hulpeloos achtergebleven telgen van naar Europa teruggekeerde burgers en soldaten. Hun aantal is in verhouding tot de Europeesche bevolking van Nederlandsch-Indie zeer groot. In de gestichten en

o o

weeshuizen worden er ruim 1300 verpleegd, maar honderden worden bij gebrek aan fondsen niet opgenomen; honderden groeien op te midden der inlandsche mohammedaansche bevolking zonder toezicht en leiding, gaan stoffelijk en zedelijk te gronde en worden een gevaar voor de omgeving en een oorzaak van nieuwe ellende.

De katholieke missionarissen hebben sinds 60 jaren zich het lot van deze verstootelin^en aangetrokken en met

O O

groote toewijding hulp verleend, waar zij bij machte waren. Reeds in 1852 had de latere bisscbop Mgr. A. C. Claessens, toen onderpastoor te Batavia, eenige Indo-Europeesche jongens bij zich genomen aan de pastorie te Weltevreden en er voor gezorgd, dat zij een passende opvoeding ontvingen ; en toen hun aantal te groot werd voor de

o ' o

daartoe niet ingerichte bijgebouwen der pastorie, zocht hij in de stad zoowel voor jongens als voor meisjes onderkomen te vinden bij brave katholieke families.