is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat de harmonie; ten derde komen de kampongmenschen die in groote rijen een halve kring vormen ; dan naderen de leden der confrerie (waarvan in de Berichten" reeds meermalen sprake is geweest) in hun witte spaansche manteltjes. Dan komt de radja, die op een zilveren schaal de vlag draagt en eindelijk de pastoor voorafgegaan door zijn misdienaars.

Nauwelijks heeft deze de kerk verlaten of de muziek speelt een prachtig stuk, waarna een paar leden der confrerie een ^Laudate Dominum" aanheffen zooals ik nog nooit gehoord heb en dat wel drie maal langer duurt dan wat ik ooit in Holland heb hooren uitvoeren. Daarna wordt de vlag ontvouwen en door pastoor en radja aan het touw bevestigd en omhoog gehaald. 1 egelijkertijd buldert nogmaals het kanon, de muziek begint te spelen en de priester voorafgegaan door de leden der confrerie en de misdienaars keert naar de kerk terug. Hiermede is de plechtigheid voor dezen dag afgeloopen.

De volgende da^en is er des morgens hoogmis en

o o o

's avonds lof met preek, waarin voornamelijk zware stoften, gelijk bij een Missie, behandeld worden. Op den laatsten dag is er processie rondom de kerk. Omdat de novene voornamelijk gehouden wordt ter eere van O. L# Vr. van den Allerh. Rozenkrans, is de Maria-vereering natuurlijk hoofd zaak en gaat het H. Sacrament in deze processie niet mede, maar wordt een mooi beeldje van O. L. Vrouw onder een vergulden troonhemel gedragen. In de processie gaan de kampongmenschen voorop, daarop volgen de anderen zooals hierboven beschreven is. Onmiddellijk vóór den priester loopen eenige leden der confrerie met het Moedersfods-beeld.

o

Nauwelijks hadden wij de kerk verlaten of de stoet bleef staan en werd er op eigenaardige wijze aan Maria hulde eebracht. Voor het beeld knielden 10 menschen

o

twee aan twee neder. De eersten maakten een diepe buiging tot op den grond en bewierookten tot driemaal toe het beeld; daarna wierpen twee anderen, na dezelfde