is toegevoegd aan uw favorieten.

Wolvega vóór 1580 en ná 1580, d.i. kerkelijke aanteekeningen over de elf kerkdorpen vóór 1580, welke thans tot de R.K. parochie behooren, alsmede eenige bijzonderheden, die de parochie Wolvega, zooals die ná 1580 bestaat, betreffen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 154 o was hier pastoor Wiechcr Jacobs. Kon vroeger pastoor was heer Carstc.

Oldcholtwoldc. Kerkpatroon H. Mauritius. In de Kerk was een Vicarij van den H. Antonius.

De inkomsten van den pastoor werden zooals elders gevonden in landerijen, roggepachten enz.

\ an S. Antonius A icarij wordt in 15G8 gezegd, dat de inkomsten daarvan voor den tijd van S jaren tot rcpaiatie der Kerk werden toegestaan, mits de pastoor de diensten daaiaan verbonden voldeed en ze na 8 jaren in den vorigen staat hersteld werden. De herstelde Kerk heeft echter de reparatie niet lang overleefd, en is om bouw \alligheid afgebroken. \ oor eenige jaren is de Kerk meer Oostwaarts weer opgebouwd. De oude plaats kent men nog door het kerkhof dat no(r in gebruik is.

Nijclioltwoldc. De patroon der Kerk was de H. Nicolaus. In de Kerk was eene Vicarij ter eere van den IJ. Dionysius. Deze Kerk, bouwvallig zijnde, is sedert lang afgebroken en niet herbouwd.

Behalve de opbrengst van eenige landerijen trok de pastoor uit het kerspel jaarlijks 18 mud rog Camper maat met de gebruikelijke jura stolac aut curae.

In 1580 was hier pastoor Regtnems. Van al de Pastoors en Vicarissen, van de elf Kerken, welke de tegenwoordige parochie van Wolvega omvat, is do pastoor \<in Nijclioltwoldc Regtnems de eenige, die van het geloof is afgevallen en als predikant de nieuwe leer heeft verkondigd.

Sonncga. In de Kerk was eene Vicarij van den II. Antonius. De Kerk is in de vorige eeuw afgebroken en niet herbouwd. Het kerkhof bestaat nog.

De inkomsten van den pastoor worden als volgt opgegeven :

Len iegelijk hu ijs zal betalen aan den pastoor vier